Società Dante Alighieri

Regioni Minerarie del Limburgo Comitato Sittard-Geleen

SocietàDante Alighieri

home vereniging & bestuur taallessen fotoalbums overige comitati links contact
SocietàDante Alighieri

Huishoudelijk Reglement

Comitato Dante Alighieri Sittard

Het Bestuur Artikel 1

 1. Het bestuur vergadert tenminste zeven maal per verenigingsjaar en voorts wanneer de voorzitter of twee leden van het bestuur zulks wenselijk achten.
 2. Het bestuur kan indien noodzakelijk besluiten nemen die de vereniging binden. De leden worden hiervan minstens twee weken van te voren op de hoogte gesteld.
 3. Correspondentie namens het bestuur wordt gevoerd en ondertekend namens de voorzitter, en/of de secretaris en/of de penningmeester.
 4. Voor de vergaderingen van het bestuur worden de leden zo mogelijk tenminste tien dagen van te voren door de secretaris namens de voorzitter opgeroepen onder vermelding van de agendapunten.
 5. Zijn alle leden van het bestuur aanwezig dan kan met algemene stemmen ook beslist worden over zaken die niet op de agenda vermeld zijn; in spoedeisende gevallen kan over zodanige zaken ook een beslissing genomen worden wanneer twee/derde van de leden aanwezig is en wel met tenminste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen. Over de vraag of een zaak die niet op de agenda vermeld staat, spoedeisend is, beslist de voorzitter van de vergadering.
 6. De functies binnen het bestuur worden in onderling overleg verdeeld en het bestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter aan.

Voorzitter Artikel 2.

 1. De voorzitter van de vereniging leidt de vergaderingen van het bestuur alsmede de algemene vergaderingen. Hij ziet toe op handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 2. Namens de ledenvergadering en het bestuur ziet de voorzitter toe op de uitvoering van de besluiten, genomen door de ledenvergadering en het bestuur.
 3. De voorzitter draagt voorts zorg voor de contacten met zusterverenigingen. Hij is -samen met een ander bestuurslid- afgevaardigde namens de vereniging naar Dante Nederland.

Vicevoorzitter Artikel 3.

 1. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij ontstentenis dezer tijdens bestuurs-en ledenvergadering.
 2. De vicevoorzitter bewaakt samen met de taal-coördinator de kwaliteit van de namens Dante Sittard verzorgde taallessen.
 3. De vicevoorzitter is mede verantwoordelijk voor de opzet en de voorbereiding van culturele reizen die op verzoek van de leden worden georganiseerd zonder winstoogmerk.

Secretaris Artikel 4.

 1. De secretaris (of diens plaatsvervanger c.q. tweede secretaris) is belast met het secretariaat van de vereniging. Hij draagt er onder meer zorg voor dat:
  1. Aantekening wordt gehouden van het verhandelde in het bestuur en in de algemene vergadering.
  2. De correspondentie der vereniging wordt gevoerd.
  3. De leden worden uitgenodigd voor de lezingen en andere activiteiten die door Dante Sittard worden georganiseerd.
  4. Afspraken worden gemaakt met personen die lezingen en andere activiteiten voor de vereniging verzorgen.
  5. Het archief der vereniging en het ledenbestand op een deugdelijke wijze beheerd wordt.
 2. Hij roep namens de voorzitter de bestuursleden minstens tien dagen van te voren, via mail of brief per post, op voor de vergadering onder vermelding van de agendapunten.

Penningmeester en financiën. Artikel 5.

 1. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging en draagt zorg voor de financiële kontakten met de leden, overheidsinstituten en belastingdienst. Van zijn werkzaamheden brengt hij verslag uit aan het bestuur.
 2. Voor financiële transacties die niet vallen onder de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting is de penningmeester, of in geval van afwezigheid, een ander bestuurslid bevoegd om, mits gemachtigd door de voorzitter en de secretaris, te beschikken over de bank- en girosaldi voor een bedrag van ten hoogste tien procent van de begroting.
 3. De penningmeester legt in de algemene ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. Hij stelt daartoe de jaarstukken en de begroting op en legt deze ter inzage op de algemene ledenvergadering.

De taalcoördinator. Artikel 6.

 1. De taalcoördinator is belast met de organisatie en de opzet van de taallessen die door de vereniging voor leden worden verzorgd. De lessen dienen zodanig georganiseerd te worden dat "leden voor leden" deze lessen kunnen verzorgen.
 2. Samen met de vicevoorzitter bewaakt hij de kwaliteit van de aangeboden lessen en maakt afspraken met de leden die deze lessen verzorgen.
 3. Samen met voorzitter en penningmeester worden afspraken gemaakt over de lesgebouwen waar deze lessen worden gegeven.
 4. Samen met het bestuur wordt de hoogte van het lesgeld vastgesteld.

Algemene vergadering. Artikel 7.

 1. De leden zijn bevoegd schriftelijk en mondeling vragen te stellen aan het bestuur en voorstellen te doen ter behandeling op de algemene vergadering; schriftelijke vragen en voorstellen dienen op een zodanig tijdstip te worden verzonden dat zij door de voorzitter tenminste tien dagen voor datum van de vergadering worden ontvangen.
 2. Het bestuur stelt met in achtneming van het bepaalde in het vorige lid en de statuten de agenda van de algemene vergadering vast.
 3. Met algemene stemmen van de ter vergadering aanwezige leden kan ook beslist worden over zaken die niet op de agenda vermeld zijn; in spoedeisende gevallen kan over zodanige zaken een beslissing worden genomen wanneer twee/derde van de aanwezige leden en wel met drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen hiermee eens is. Over de vraag of een zaak die niet op de agenda vermeld staat, spoedeisend is, beslist de voorzitter van de vergadering.
 4. Nadat de penningmeester de jaarstukken en de begroting heeft gepresenteerd en de kascommissie haar advies heeft uitgebracht, verleent de algemene vergadering op verzoek van de voorzitter, decharge aan bestuur en penningmeester voor het gevoerde financiële beleid.
 5. De uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt veertien dagen van te voren schriftelijk of per e-mail aan de leden van de vereniging toegezonden.
 6. Vaststelling van de hoogte van de contributie en lesgelden wordt geagendeerd waarna een besluit omtrent de hoogte door de op de ledenvergadering aanwezige leden wordt genomen.

Orde der vergadering. Artikel 8.

 1. Met inachtneming van de statuten en in dit reglement neergelegde bepalingen handhaaft de voorzitter van een vergadering de orde in die vergadering.
 2. Voor iedere vergadering wordt een presentielijst van stemgerechtigden bijgehouden.
 3. De voorzitter verleent de leden toestemming om over een of meer onderwerpen het woord te voeren. Hij heeft het recht iemand het woord te ontnemen indien de orde van de vergadering hierom vraagt.
 4. Bij schriftelijke stemming ontvangen alle aanwezige stemgerechtigden van de secretaris een blanco stembiljet.
 5. De voorzitter van de vergadering stelt het resultaat van de stemming vast. Hij kan zich daartoe door een of meer leden laten bijstaan.

Kandidaatstelling bestuursleden. Artikel 9.

 1. Kandidaatstelling voor een vacature in het bestuur gebeurt ofwel op voordracht door het bestuur ofwel door tenminste vijf leden van de vereniging. Het bestuur roept via e-mail of een schriftelijke uitnodiging voor de jaarvergadering leden op om kandidaten voor te dragen. Men kan een kandidatuur voorstellen aan het bestuur, dat in dit geval zelf kan beslissen of het de kandidatuur al dan niet weerhoudt, ofwel door na verschijnen van de aankondiging een brief te schrijven aan de secretaris van de vereniging. Deze brief moet dan ondertekend zijn door teminste vijf leden van de vereniging.
 2. Kandidaat bestuursleden moeten schriftelijk hun kandidatuur bevestigen.

Verkiezing bestuursleden Artikel 10.

 1. Na de kandidaatstelling worden alle kandidaten bekend gemaakt aan de leden. Dit kan zowel schriftelijk vóór de ledenvergadering als wel mondeling op de ledenvergadering door de voorzitter, voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt.
 2. De algemene ledenvergadering zal, indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, ter vergadering een keuze maken onder de kandidaten. Dit kan gebeuren door acclamatie van de voorzitter of door een schriftelijke stemming volgens de procedure genoemd in de statuten.
 3. Indien het door onverwachte omstandigheden tussentijds noodzakelijk is een of meer bestuursleden te kiezen zal een procedure gevolgd worden waarbij de leden schriftelijk hun stem kunnen uitbrengen.

Aansprakelijkheid Artikel 11.

De vereniging "Dante Alighieri Regioni Minerarie del Limburgo" is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ziekte/ of ongevallen van haar leden of andere deelnemers tijdens enige door haar georganiseerde activiteit, ongeacht de oorzaak daarvan.